Na „A” z plusem

Podczas poszukiwania dodatkowych informacji na temat Bohaterki dzisiejszego odcinka Nienaukowych pasji naukowców, przygotowanego przez zespół telewizyjny z ACK Cyfronet AGH, natknęłam się na interesujace informacje.  O tym, dlaczego doktorantka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, nazywana jest „inżynierem z artystyczną duszą”, dowiecie się, oglądając materiał.

Ja chciałabym zatrzymać się przy samym wydziale, na którym nasza Bohaterka pracuje. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z najstarszych i największych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Może poszczycić się osiągnięciami, które dają pozycję jednego z najlepszych wydziałów o profilu mechatronicznym w Polsce i na świecie.

W 2017 roku w kompleksowej ocenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział IMiB uzyskał kategorię A+, przy czy plus oznacza dodatkowe wyróżnienie. Ocenę przeprowadził Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach przekazywanych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym POL-on, w terminie określonym przez ministra.

Co ważne, ednostki naukowe są oceniane w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych przez KEJN z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk wymienionych w art. 39 ustawy oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Oceny dokonują zespoły ewaluacji powołane przez Przewodniczącego KEJN, w skład których wchodzą eksperci właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin nauki.

Zespoły ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze;
  • potencjał naukowy;
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

W celu ustalenia kategorii naukowych, jakie mogą być przyznane poszczególnym jednostkom naukowym, do każdej GWO są wprowadzane dwie jednostki referencyjne: jednostka referencyjna dla kategorii naukowej A oraz jednostka referencyjna dla kategorii naukowej B. Są to modelowe (nierzeczywiste) jednostki, zdefiniowane przez ustalone wartości ocen według każdego z czterech ww. kryteriów.

Minister w drodze decyzji przyznaje jednostkom naukowym następujące kategorie naukowe:

  • A+ – poziom wiodący;
  • A – poziom bardzo dobry;
  • B – poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki;
  • C – poziom niezadowalający.

Wydział, z którym zwiazana jest nasza Bohaterka, posiada najwyższy z możliwych – wiodący – poziom prowadzenia działalności naukowej w Polsce.  Przekonajmy się teraz wspólnie, w jaki sposób inżynierską pracę zawodową , można łaczyć z artystycznym hobby. Zapraszam!